Shërbimet që ofrohen:

· Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij.

· Mirëmbajtjen e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm.

· Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve.

· Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura dhe shitja e tij.

· Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe impianteve të pastrimit të tyre.

· Shoqëria mundet të realizoje çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni ne fuqi.