Taksat dhe Tarifat

Kapitulli I: Taksat vendore

5.1 Taksa mbi pasurite e paluajtshme
5.2 Taksa mbi ndërtesën
5.3 Taksa mbi tokën bujqësore
5.4 Taksa e fjetjes në hotel
5.5 Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja
5.6 Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme
5.7 Taksa për zënien e hapësirave publike
5.8 Taksa e tabelës
5.9 Taksa e përkohshme për linjat ajrore dhe nëntokësore (telefoni ,energji, TVkabllor, Internet)

Kapitulli II: Tarifat vendore

5.1.1 Tarifa e pastrimit
5.1.2 Tarifa për shërbime publike
5.1.3 Tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë Kavajë
5.1.4 Tarifa të shërbimeve të tjera
5.1.5 Tarifa të urbanistikës
5.1.6 Tarifa të dhënies me qira
5.1.7 Tarifa të shërbimit veterinar
5.1.8 Tarifa për shërbimin në fushën e transportit të pasagjerëve dhe mallrave,dhënien e lejeve për ushtrim aktiviteti
5.1.9 Tarifë “Tregu i lire”
5.1.10 Tarifë parkimit të automjeteve