Per regjistrimin e nje biznesi dhe hapjen e dosjes ne Drejtorine e Taksave dhe Tarifave Vendore ( Person Fizik ) nevojitet dokumentacioni perkates si:

 1. Çertifikate Regjistrimi QKR ( fotokopje )
 2. Ekstrakt QKR
 3. Fotokopje Dokument Identifikues (karte identiteti ose pasaporte e personit qe hap biznesin).
 4. Çertifikate Pronësie, Kontrate Qeraje ose Gent Plan për Objektin qe ushtron aktivitetin ( fotokopje ).

Per regjistrimin e nje biznesi dhe hapjen e dosjes ne Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore ( Person Juridik ) nevojitet dokumentacioni përkatës si:

 1. Çertifikate Regjistrimi QKR ( fotokopje )
 2. Ekstrakt QKR
 3. Fotokopje Dokument Identifikues te administratorit te kompanisë (karte identiteti ose pasaporte).
 4. Çertifikate Pronesie, Kontrate Qeraje ose Gent Plan per Objektin qe ushtron aktivitetin( fotokopje ).

Për regjistrimin e një biznesi TRANSPORT ( mallrash ose udhetaresh ) dhe hapjen e dosjes ne Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore nevojitet dokumentacioni perkates si:

 1. Çertifikate Regjistrimi QKR ( fotokopje )
 2. Ekstrakt QKR
 3. Fotokopje Dokument Identifikues te administratorit te kompanisë (karte identiteti ose pasaporte).
 4. Dokumetacioni i Mjetit ( Leje Drejtimi, Leje Qarkullimi)